Privacyverklaring

1. Categorieën persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd of die aan een natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door Greendish als u zelf gegevens met ons deelt. Om onze bezoekers, community en partners zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, is het voor ons noodzakelijk om bepaalde gegevens te verzamelen en te verwerken. Het is mogelijk dat Greendish een of meerdere van de onderstaande persoonsgegevens van u verwerkt:

– Voor- en achternaam;
– Telefoonnummer;
– Profielnaam;
– Locatiegegevens afgeleid van uw IP-adres;
– Sociale mediakanalen;
– Bankgegevens;
– Adresgegevens;
– (Persoonlijk) e-mailadres.

2. Doeleinden

Wanneer u gebruik maakt van de website of van diensten van Greendish, worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden. Op grond van de AVG zijn wij verplicht een rechtmatige grondslag te hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Op onze situatie zijn de volgende grondslagen van toepassing: uitvoering van een overeenkomst, toestemming, naleving van wettelijke plichten en gerechtvaardigde belangen. Specifiek zijn artikel 6 lid 1 sub a, sub b, sub c en sub f van de AVG van toepassing.

We verwerken uw persoonsgegevens altijd op grond van een van de volgende grondslagen:

• Uitvoering van een overeenkomst: wij verwerken uw persoonsgegevens bij het registreren voor een account. Daarbij is de verwerking nodig om onze diensten te kunnen leveren.
• Toestemming: wij verwerken uw gegevens als u daar voor een specifiek doel toestemming voor hebt gegeven. Bijvoorbeeld wanneer u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief.
• Naleving van wettelijke plichten: wij verwerken uw persoonsgegevens als wetgeving dit ons verplicht, bijvoorbeeld om gegevens voor een bepaalde tijd te bewaren.
• Gerechtvaardigde belangen: wij verwerken gegevens omdat we zelf een gerechtvaardigd belang hebben, zoals het beveiligen van onze digitale diensten. Wij zullen altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan uw privacybelang.

De AVG, artikel 13 lid 1 sub c, schrijft voor dat Greendish moet vastleggen voor welke ‘verwerkingsdoeleinden’ de persoonsgegevens worden gebruikt. Dit betekent dat wij moeten omschrijven waarom Greendish de gegevens opvraagt of ontvangt en wat Greendish met de gegevens doet.

We gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

1. Versturen van nieuwsbrieven
Greendish verstuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn commercieel, maar hebben vooral kennisdeling en informatievoorziening als doel. Zo houden wij ons netwerk op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Greendish, uitkomsten van onze projecten en onderzoeksresultaten. Hiervoor worden uw naam en e-mailadres mondeling, schriftelijk of via de website verzameld.

2. Contact opnemen
Uw naam, telefoonnummer en emailadres zullen worden verzameld op het moment dat u contact opneemt via het contactformulier op onze website.

3. Dienstverlening
Zodra u ervoor kiest om van onze diensten gebruik te maken, gaan wij er van uit dat u akkoord gaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Hierbij gebruiken en bewaren wij alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt. Uw naam, emailadres, bedrijfsadres en telefoonnummer kunnen wij gebruiken en verwerken als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of u te informeren over wijzigingen van onze diensten.

4. Onderzoek
Greendish verzameld door middel van vragenlijsten persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden. Deze vragenlijst worden altijd anoniem ontvangen en verwerkt. Wij kunnen u vragen naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Deze data kan niet worden verbonden aan specifieke personen en zal alleen worden gebruikt voor een beschrijving van de populatie en de controle voor potentiële verstorende variabele in ons onderzoek.

5. Wedstrijd of campagne
Uw persoonsgegevens (naam, bedrijfsnaam, functie, e-mailadres, bedrijfsadres en telefoonnummer) zullen worden verzameld op het moment dat u zich aanmeldt voor een wedstrijd of campagne van Greendish. Deze zullen worden gebruikt om uw aanmelding te verwerken en contact met u op te nemen.

6. Aanmaken account Greendish Academy
Indien u deelneemt aan een van onze projecten met gebruik van de Greendish Academy, dan verwerkt Greendish uw persoonsgegevens om het voor u mogelijk te maken een account aan te maken en de website te optimaliseren. De persoonsgegevens die wij hierbij verzamelen zijn uw e-mailadres en voor- en achternaam.

7. Sociale media
Greendish gebruikt meerdere sociale mediakanalen, zoals Instagram, Facebook en LinkedIn. Wanneer u via deze weg met ons in contact probeert te komen, worden de door u opgegeven gegevens verwerkt voor het desbetreffende doeleind. Deze gegevens zijn onder andere uw (profiel)naam en overige gegevens die u aan ons verstrekt.

De sociale mediakanalen kunnen ook ingezet worden voor promotionele doeleinden. Zo houden wij ons de mogelijkheid voor om relevante promotionele teksten te plaatsen. Het is echter mogelijk dat we bepaalde persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld door interactie via posts. Hierbij gaat het om de gegevens die u op uw profiel beschikbaar hebt gesteld. Het gaat hierbij om gegevens als (profiel)naam, device ID, leeftijd en locatie.

Met het gebruik van social mediawebsites zijn de voorwaarden en de privacyverklaring van het desbetreffende social mediaplatform van toepassing. Deze kunnen afwijken van onze privacyverklaring. Greendish maakt gebruik van Instagram (privacybeleid Instagram), Facebook (privacybeleid Facebook) en LinkedIn (privacyverklaring LinkedIn). Als u een profiel hebt aangemaakt op social media, kunnen – afhankelijk van uw instellingen op het desbetreffende platform – bepaalde persoonsgegevens van u zichtbaar voor ons zijn, wanneer u gebruikmaakt van een openbaar profiel.

8. Cookies, geplaatst via https://greendish.com/ (lees onze cookieverklaring voor uitgebreide informatie)
Wij verzamelen informatie over uw bezoek aan onze website en hoe u deze gebruikt. Dit kan bestaan uit uw IP-adres, geografische locatie, apparaatinformatie, browsertype, verwijzingsbron, duur van het bezoek, besturingssysteem, aantal bekeken pagina’s, welke pagina’s u heeft bekeken en soortgelijke informatie. Deze informatie kan namens ons worden verzameld door een externe dienstverlener voor websiteanalyse en/of kan worden verzameld met behulp van cookies.

Greendish houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem. De website van Greendish maakt daarbij gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Greendish geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Greendish heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Let op: De Telecommunicatiewet, ook wel bekend als de Nederlandse cookiewet, verplicht Greendish om u te informeren over het gebruik van cookies op onze website. In de cookieverklaring wordt onder andere vermeld welke cookies actief zijn op de website, welke gebruikersgegevens zij volgen en hoe lang de cookies geplaatst worden. Deze informatie over cookies wordt in een apart document gegeven: onze cookieverklaring.

9. Wettelijke verplichting
Greendish verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

10. Facturatie
Voor het versturen van volledige facturen heeft Greendish enige persoonsgegevens nodig. De persoonsgegevens die nodig zijn voor facturatie zijn bedrijfsnaam, factuuradres, KvK-nummer, btw-nummer, klantnummer, telefoonnummer en e-mailadres.

3. Bewaartermijn

Greendish bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd zijn de gegevens die wij op grond van een wettelijke regeling langer moeten bewaren. U kunt contact met ons opnemen voor gedetailleerde informatie over de bewaartermijn van uw persoonsgegevens.

1. Versturen van nieuwsbrieven

Wij bewaren uw persoonsgegevens net zo lang tot er een uitschrijving van de nieuwsbrief plaatsvindt door u. Na uitschrijving zullen deze gegevens direct verwijderd worden.

2. Contact opnemen

Indien het contact niet leidt tot het verrichten van een dienst, worden de door u opgegeven gegevens voor een termijn van maximaal twee (2) jaar bewaard.

3. Dienstverlening

Voor dienstverlening blijven uw (persoons)gegevens zeven (7) jaar na het eindigen van een klantrelatie bewaard.

4. Onderzoek

De persoonsgegevens die worden verzameld om onderzoek te doen worden gedurende twee (2) jaar verzameld.

5. Wedstrijd of campagne

De gegevens die u opgeeft om mee te doen aan een wedstrijd of campagne worden gedurende twee (2) jaar bewaard.

6. Aanmaken account GreendishAcademy

Indien u een account hebt aangemaakt bij GreenAdademy worden de gegevens in ieder geval bewaard voor zolang uw account actief is. Wanneer u uw account verwijdert worden de door u opgegeven gegevens voor een termijn van maximaal twee (2) jaar bewaard. Voor het laten verwijderen van uw account kunt u een e-mail sturen naar hello@greendish.com.

7. Sociale mediakanalen

Gegevensbewaring door Instagram, Facebook en LinkedIn, zowel diens Conversion API als andere dienstverlening is onderhavig aan de voorwaarden van deze sociale mediaplatformen. Lees voor meer informatie de privacyverklaring van Instagram, Facebook en LinkedIn.

8. Cookies, geplaatst via https://greendish.com/

Alle informatie met betrekking tot cookies wordt uitgebreid toegelicht in onze cookieverklaring.

9. Facturatie

De gegevens voor dit doel blijven zeven (7) jaar bewaard na het opstellen van de documentatie. Dit tenzij een langere opslagperiode nodig is in verband met wettelijke verplichtingen, verjaringstermijnen en/of een te verwachten juridisch geschil.

4. Delen met derden

Greendish verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De persoonsgegevens die Greendish ontvangt worden verwerkt en opgeslagen door middel van:

• MailChimp – verzenden van nieuwsbrieven.
• Hubspot – beheren van persoonsgegevens.
• Webhosting via Outlook – opslag e-mail en contactformulier website.
• OneDrive Microsoft – opslag gegevens voor de uitvoering van onze diensten.
• WordPress – opslag inloggegevens Greendish Academy.
• Ebitwise (externe boekhouder) – gegevens die nodig zijn voor operationele zaken, rapportages en strategische zaken.
• Belastingdienst/de overheid – om te voldoen aan de belastingplicht en/of enig ander wettelijk voorschrift delen wij de benodigde persoonsgegevens met de Belastingdienst en andere overheidsinstanties.
• Google Analytics – Om de website te laten functioneren maken we gebruik van google Analytics. Google ontvangt gegevens over het gebruik van de website. Voor meer informatie over Google Analytics kunt u de privacyverklaring van Google raadplegen.

5. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Greendish. Verder heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hello@greendish.org.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readablezone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen één maand op uw verzoek.

Greendish wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via onderstaande link.

Klik hier

Tevens kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: maye.de.ruiter@greendish.com.

6. Beveiliging

Greendish neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Daarnaast wordt de website van Greendish beveiligd door een SSL-certificaat, waardoor jouw verbinding met onze website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL.

Wanneer u van ons een wachtwoord hebt ontvangen om toegang te krijgen tot de Greendish Academy, bent u zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van dit wachtwoord en deze niet te delen met andere.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via hello@greendish.org.